1. Hammarby Gård 1
Hammarby Gård är planområdet som ligger mellan Fortum/Hammarbyverket och den gamla Lumafabriken. Här har det byggts både lägenheter, nya kontor och verksamhetslokaler. Genom områdets mitt sträcker sig ett parkstråk – Hammarbyterassen. Namnet har området fått från den gård som tidigare låg här, närmare dagens Lumapark, med stora markägor runt omkring. Hammarby Gårds sista hus revs 1945.  Klicka här för att läsa kvalitetsprogrammet för området

2. Proppen, Redaren och Sjöfarten
Proppen, Redaren & Sjöfarten ligger i Hammarby Sjöstads västra del. Området avgränsas av Hammarby Allé i norr och av befintliga kontors- och skolbyggnader i söder. Söder om byggnaderna finns en gång- och cykelväg med grönområden. I väst begränsas området av Textilgatan och i öst av Heliosgatan. I planområdet Redaren & Sjöfarten har det byggts sammanlagt 523 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Samt en förskola för ca 80 barn. Byggherrar är HSB, Primula, Borätt och Familjebostäder. Här finns ett så kallat 40+ boende, ett kollektivhus med 46 kooperativa hyresrätter som ägs av Familjebostäder. I den västligaste delen, Proppen, inryms kontor och en livsmedelsbutik. Klicka här för att läsa kvalitetsprogrammet för området

Luma i Hammarby Sjöstad

Luma i Hammarby Sjöstad

3. Luma
Glödlampsfabriken (Luma) mitt i Lumaparken görs om till bostäder. I flera av Lumabyggnaderna finns sedan tidigare olika typer av verksamhet, bl.a. bibliotek, kontor, restaurang och förskola.
Oscar Properties har tillsammans med Thomas Eriksson Arkitekter byggt om tre sammanhängande industrilokaler som tidigare stod tomma till 46 bostadsrätts-lägenheter och 8 radhus. Storleken på lägenheterna är mellan 30 och 160 m2 och bostadsrätterna kommer att vara mellan 120 och 160 m2. I Luma Park är 65 lägenheter i två flerbostadshus planerade. De ska byggas på den nuvarande parkeringsplatsen invid Lumafabriken och Lumaparken. Framför den gamla Lumafabriken, Luma Park, föreslås två flerbostadshus i 6-8 våningar med sammanlagt ca 65 lägenheter. Planen har upprättats av Stadsbyggnadskontoret för fastighetsägaren Fabege. Platsen för den tänkta bebyggelsen är idag bilparkering. Den nya bebyggelsen utformas för att ansluta till Lumafabriken och parken. Marken kring de nya husen är gröna ytor som anknyter till Lumaparkens grönska. Trots snäva mått mellan husen öppnar sig gårdsrum för solinfall från olika håll. De nya bostäderna utformas så att de ger möjlighet för de boende att hushålla med energi. Det södervända läget ger goda förutsättningar för solpaneler/solceller. Låga taklutningar gör det lämpligt med gröna tak. Läs mer om planerna på stadsbyggnadskontorets webbplats. Beteckningen på detta projekt är: Luma 1, Södra Hammarbyhamnen, Diarienummer: 2009-03730. Klicka här för att läsa kvalitetsprogrammet för området

4. Godsfinkan
Klicka här för att läsa kvalitetsprogrammet för området

5. Sickla Kaj
Klicka här för att läsa kvalitetsprogrammet för området

6. Kölnan
Gränsar i söder med ett parkstråk mot det befintliga verksamhetsområdet med bla Kulturama.I norr vänder sig bebyggelsen mot Hammarby Allé. Området får tre kvarter: Kölnan, Maltet och Mältplåten.  Kvarteret Kölnan- I kvarteret Kölnan, närmast hållplats Luma, finns en kommunal skola och förskola samt ca 150 studentbostäder och 100 hyres-lägenheter. Kvarteret Maltet
Här har SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) byggt 216 lägenheter i storlekarna 1-5 rok. Byggstart var i augusti 2004 med första inflyttning under andra kvartalet 2006. Mer information finns på Stadsbyggnadskontorets Stockholms Kooperativa Bostadsbolags webbplats www.skb.org-kvarteret Maltet. Kvarteret Mältplåten Kvarteret består av en kringbyggd gård som delas mellan Familjebostäder som byggt 109 lägenheter varav de flesta är 2:or eller mindre och HEFAB som byggt 105 lägenheter. Byggstarten för kvarteret var i oktober 2003. Lokaler för offentlig service, butiker mm finns mot gatorna i fastigheternas bottenplan. Klicka här för att läsa kvalitetsprogrammet för området

7. Sickla Kanal
Klicka här för att läsa kvalitetsprogrammet för området

8. Sjöstadsporten
Ligger vid korsningen Hammarby Allé – Lugnets Allé. Området kommer att innehålla både lägenheter, studentbostäder och verksamhetslokaler. Läs kvalitetsprogrammet här (pdf).
En ny detaljplan för Sjöstadsporten bygger vidare på den kvartersstruktur som finns i området. Detaljplanen möjliggör uppförande av ny bostadsbebyggelse med cirka 250 lägenheter med verksamheter i bottenvåningarna mot alléerna och ytterligare 25 parkeringsplatser i mittremsan på Hammarby allé. Två högre byggnader om 18 våningar med dels kontor och dels hotell (ParkInn) med ungefär 170 rum avslutar Hammarby allé. I byggnaden mot Sjöstadsparterren byggs en förskola (Emil & Emilia) i bottenvåningen och en ny lekpark anläggs mot ekbacken.
Byggherrar och arkitekfirmor
– Skanska / Erséus Arkitektkontor
– Botrygg Bygg / Omniplan
– Primula / Primula

Sickla Udde i Hammarby Sjöstad

Sickla Udde i Hammarby Sjöstad

9. Sickla Udde
Klicka här för att läsa Sickla Uddes kvalitetsprogram del 1 och här för del 2

10. Lugnet
Lugnetterrassen är en öppen och publik plats med planteringar, bryggor och konstverket Instabil av konstnären Lars Englund. Mellan terrassen och husen var det från början tänkt och planerat för en tvärbanehållplats. Det är i daglsläget inte aktuellt då en dragning av tvärbanan ska göras till Sickla köpcenter. Där Lugnets terrass slutar vidtar kvarteret Böljan. Här har det byggts lägenheter och Stockholms Kulturskola. Huset som ligger i vinkel med Båtbyggargatan och Rorgängargatan har 81 lägenheter byggt på 6 våningar, förutom precis i hörnet Båtbyggargatan och Rorgängsgatan där det ligger på 7 våningar. Totalentreprenör är PEAB Bostad och arkitekt är Kod Arkitekt. Mitt i kvarteret ligger ett punkthus på 13 våningar som fått namnet Kuben. Kuben består av 2 huskroppar. Totalt finns det 123 lägenheter i huset, varav 54 st är Riksbyggen och 69 st är Borätt. Kvarteret Svallvågen. Kvarteret ligger mellan Rorgängargatan och Vävar Johans gata på norra sidan av Båtbyggargatan. Här har Wallenstam att byggt 176 hyreslägenheter. Stockholmshem har byggt 175 hyreslägenheter. Kvalitetsprogram Lugnet

11. Forsen
Längs Båtbyggargatan, Hammarby Fabriksväg och Södra länken bebyggs ett område med två kvarter som heter Forsen och Vågskvalpet. I söder öppnar sig de två kvarteren mot ekparken.
Kvarteret Forsen Wallenstam bygger 135 hyreslägenheter i kvarteret Forsen. De har valt att bygga flera mindre lägenheter och de flesta lägenheterna har mellan 1 och 2,5 rum.
Svenska bostäder (www.svebo.se) har byggt 124 hyresrätter varav hälften studentbostäder. Lägenheterna är i huvudsak byggda för compact living med 1:or, 2:or och ytsnåla 3:or. De första hyresgästerna flyttade in sommaren 2005. Klicka här för att läsa kvalitetsprogrammet för området

12. Vågskvalpet
Längs Båtbyggargatan, Hammarby Fabriksväg och Södra länken bebyggs ett område med två kvarter som heter Vågskvalpet och Forsen. I söder öppnar sig de två kvarteren mot ekparken. Kvarteret Vågskvalpet Botrygg Bygg kommer att bygga ca 100 hyresrätter inom kvarteret Vågskvalpet. Lägenheterna är fördelade på 6 stycken punkthus med butiker i bottenplan. Utmed Södra länken har det byggts en idrottshall – Sjöstadshallen. Under hallen finns ett parkeringsgarage för 175 bilar. läs kvalitetsprogrammet för området här

Henriksdalshamnen - Hammarby Sjöstad

Henriksdalshamnen – Hammarby Sjöstad

13. Henriksdalshamnen
Planområdet Henriksdalshamnen utgör Hammarby Sjöstads östra gräns. Området ligger vid Hammarby sjö nedanför Henriksdalsberget. Totalt har det byggts närmare 900 lägenheter i området varav två tredjedelar är bostadsrätter. Bygget började 2007 och hösten 2013 ska det vara helt klart. Två parkområden kommer att etableras; Anders Franzéns Park som en avgränsning mot Danviksberget samt Kanalvägs-parken, en tillfällig park som länkar samman Lugnet och Henriksdal. Inte mindre än 11 olika byggherrar har varit involverade, varav flera har byggt med ännu högre krav än miljömålen från början har krävt. I området finns förutom lägenheter också restauranger, butiker samt förskolor. Planprojektet innehåller ca 880 nya lägenheter. En ny offentlig plats anläggs i sydvästläge vid vattnet, med bryggor, båtplatser och allmänna vistelseytor, restauranger och caféer. En mindre offentlig plats tillskapas i norra delen av området som pendang till Mandelparken. Vid Danviksklippans fot anläggs en ny park, Anders Franzéns Park, som länkar samman områdena. Planerad tid för byggstart är våren 2008 och första inflyttning 2009/2010. Illustrationer på de nya offentliga platserna och respektive husprojekt kan du ta del av i kvalitetsprogrammet. Kvalitetsprogram Del 1   Del 2  Del 3  Karta över byggherrar