Visste du att ekarna i Sickla park i Hammarby Sjöstad bildar ett av de största bestånden med gammelekar i Stockholms län. Här finns cirka 150 äldre ekar, varav många är ihåliga. Insektslivet, med många rödlistade skalbaggar, har stora likheter med det i Djurgårdens ek miljöer. Exempel på arter är bredbandad ekbarkbock, skeppsvarvsfluga och brun trädmyra. Bristen på riktigt grova gamla ekar är en av orsakerna till att den bredbandade ekbarkbocken, Plagionotus detritus, blivit en av Sveriges mest sällsynta skalbaggar.

Tidigare fanns den bredbandade ekbarkbocken i stora delar av södra Sverige men återfinns i dagsläget endast inom ett begränsat område i Stockholm bl a i Hammarby Sjöstad. Arten är starkt knuten till nyligen döda och stora ekar som gärna ska vara solbelysta. Bristen på större områden med riktigt grova ekar och en allmän igenväxning av betesdominerade marker har lett till att arten idag är listad som Akut Hotad (CR) på den svenska rödlistan.

Sickla park nyttjades under flera hundra år som betes- och slåttermark, för att senare övergå i park tillhörande Stora Sickla. Det var tidigare möjligt att lägga till vid Sickla park med båt, eftersom Hammarbysjöns yta låg 4,8 meter högre än idag. Sickla park var ett populärt utflyktsmål.

När Danvikskanalen sprängdes 1922, sänktes Hammarbysjön till havets nivå (och blev en havsvik kallad Hammarby sjö). Stora arealer sjöbotten blottlades, på vilken skjulbebyggelsen i det som
skulle bli Lugnets industriområde började växa upp under 1950-talet. Sickla park blev praktiskt taget oåtkomlig för allmänheten, då den omgavs av industritomter.

Under 1990-talet var meningarna djupt delade om hur Sickla park skulle användas. Stockholms stad hade tänkt sig en ganska hårdhänt exploatering med bostäder. Många av de gamla ekarna skulle huggas ner eller få sitt rotsystem förstört. Svenska Naturskyddsföreningen hade starka invändningar. Läget var låst, eftersom byggrätter redan var sålda till olika byggbolag. Men till sist (1998) valde staden att för 42 miljoner kronor köpa tillbaka 7 500 kvadratmeter byggrätt. Flera av ekarna kunde på detta sätt räddas. Beslutet satt långt inne, men nu i efterhand är alla säkert glada över att det gick som det gick. Hammarby Sjöstad kan stoltsera med en naturklenod, som visar att det går att bevara värdefull natur i en växande stad. I april 2006 beslutades att Sickla park ska skyddas som naturreservat.

FOTNOT:
Har du sett balkongdekorationerna på Båtbyggargatan 1-7 precis vid Lugnets terrass? Någon kallade det för grönspräckligt men tittar man närmare kan man se en insekt. Det är ett väldigt specifikt litet djur också – bredbandade ekbarkbocken som lever i Sickla park.

SENASTE NUMRET AV LOKALTIDNINGEN