Vi på lokaltidningen Sjöstadsbladet har under de senaste månaderna fått in flertalet tips om missförhållande på detta hunddagis. Och idag kan vi efter vårt grävande publicera att Länsstyrelsen i Stockholm förbjuder Lillefots hunddagis ägare att fortsätta bedriva verksamheten i Hammarby Sjöstad!

Idag kan Sjöstadsbladet avslöja att Länsstyrelsen i Stockholm beslutat med stöd av 26 § djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda ägaren av Lillefots Hunddagis, att bedriva hunddagisverksamhet på Vävar Johans gata 9 i Hammarby Sjöstad, senast från och med två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Beslutet gäller från den dag det vinner laga kraft berättar Andreas Johansson, Länsveterinär för enheten för djurskydd på Länsstyrelsen Stockholm i telefon till Sjöstadsbladets reporter.

Vi kan kalla honom Per. Han tipsade oss om missförhållande ganska tidigt och tog bort sina älskade hundar direkt.

Dåvarande Lillefots hundcenter HB har haft tillstånd från Länsstyrelsen för yrkesmässig verksamhet med hunddagis för 60 hundar från den 4 april 2011 (dnr 282-5831-2011) på adressen Vävar Johans gata 9 i Stockholm. Ansvarig djurhållare var Sara Sjödin. Nuvarande ägare står nämnd i tillståndshandlingen. Tillståndet ersatte tidigare givna tillstånd (redaktionens notering: dnr 282-23351-2009 och 282-418-2010). Det framgick av tillståndet att det inte kunde överlåtas.

Vad är det som ligger bakom ert beslut på Länsstyrelsen?
– Vi har den har den 26 maj 2016 ( redaktionens notering: dnr 282-19884-2016), den 21 september 2016 (redaktionens notering: 282-36272-2016), den 30 augusti 2016 (dnr 282-33157-2016) och den 4 september 2016 (redaktionens notering:282-33623-2016) tagit emot anmälningar om bland annat verksamhet utan giltigt tillstånd samt vanvård av hundar på Lillefots hundcenter, berättar Andreas Johansson, Länsveterinär.

Enligt anmälningarna hade den tidigare ansvariga djurhållaren på Lillefots hundcenter HB, Sara Sjödin, slutat i maj 2016. Den nya ägaren hade då tagit över verksamheten efter sommaren. Den nya ägaren ska ha saknat utbildning.

– Vi skickade den 8 juni 2016 ett brev till den nya ägaren med
information om inkommen anmälan samt gällande lagstiftning. Den nya ägaren kontaktade då oss på Länsstyrelsen den 14 juni 2016 och meddelade att hen hade för avsikt att söka nytt tillstånd för verksamheten enligt 16 § djurskyddslagen med en ny ansvarig person. Länsstyrelsen avslutade anmälningsärendet den 16 juni 2016 då den nya ansökan hade kommit in (redaktionens notering: dnr 282-22728-2016).

Den nya ägaren för Lillefots Hunddagis ansökte om tillstånd för verksamhet med hunddagis med sig själv som ansvarig för djurhållningen och XXXXX som kontaktperson.

Ansökan den 13 juni 2016 (dnr 282-22728-2016)
I samband med den nya tillståndsansökan skickade Länsstyrelsen en bekräftelse till nya ägaren med information om bland annat att verksamheten inte fick starta innan tillstånd hade beviljats, samt att Länsstyrelsen hade en skyldighet att anmäla misstanke om brott mot djurskyddslagstiftningen till polis eller åklagare, till exempel brister i djurhållningen, vilka inte bedömts som ringa, och att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd.

Var ansökan komplett?
– Nej, ansökan var inte komplett. Därför skickade Länsstyrelsen en begäran om komplettering med kopia på intyg om erfarenhet (arbete/praktik) som styrkte XXXXX lämplighet att bedriva verksamheten samt en beskrivning över hur verksamheten skulle bedrivas med antal anställda, rutiner m.m.

Den 15 juni 2016 skickade den tidigare ägaren Sara Sjödin ett mail till
Länsstyrelsen där hon uppgav att hon hade drivit Lillefots hundcenter AB/HB
sedan 2007. I mitten på maj hade hon avgått som delägare. Den 13 maj 2016 var hennes sista dag på hunddagiset. Hon uppgav företagens organisationsnummer samt att nya ägaren drev och var ansvarig för hunddagiset i Hammarby Sjöstad.

Ny ansökan den 5 september 2016 (dnr 282-33569-2016)
Den 5 september 2016 kontaktade den nya ägaren Länsstyrelsen via telefon.
Hen återkallade den första ansökan enligt 16 § djurskyddslagen och hänvisade till den ansökan som hen skickade in den 2 september 2016 (redaktionens notering: dnr 282-33569-2016).

Hen uppgav att hen skulle komplettera ansökan med intyg för utbildning och
praktik för den/de djurhållningsansvariga.

Den nya ägaren sökte tillstånd för hunddagis för 60 hundar. Hen ansökte om att själv vara ansvarig för verksamheten med XXXXX och XXXXX som
ansvariga för djurhållningen. Den 2 september 2016 skickade Com Pet AB ett brev till Länsstyrelsen. De uppgav bland annat att de hade valt att avsluta Den nya ägarens hunddagisutbildning på grund av att hen varken hade sänt några uppgifter till dem eller hört av sig till dem på annat sätt.

Ansökan var inte komplett. Den 7 september 2016 skickade Länsstyrelsen en
begäran om komplettering med ritning över utrymmena där hundarna hölls, kopia på intyg av utbildningar som styrkte sökandes lämplighet att bedriva hunddagis eller hundpensionat och kopia på intyg om erfarenhet (arbete/praktik) som styrkte sökandes lämplighet att bedriva verksamheten.

Den nya ägaren kompletterade ansökan den 9, 21 och 22 september 2016 med uppgifter om sin egen utbildning och erfarenhet, XXXXX utbildning och
erfarenhet, samt ritning över lokalen.

Kontroll den 20 oktober 2016 (dnr 282-33569-2016).
Länsstyrelsen utförde en kontroll av verksamheten den 20 oktober 2016.
Kontrollen var oanmäld. Den nya ägaren fanns inte på plats i verksamheten när Länsstyrelsen anlände till lokalen. Länsstyrelsen konstaterade brister gällande för lite personal för de 60 hundar som ansökan omfattade, skaderisker för hundarna i form av olämplig och trasiga inredning, ytor som var svåra att rengöra och desinficera samt avsaknad av tillräckligt med dagsljus i box 3, 4, 6, 7-8, 9-10, drop-in-boxen och löptikboxen.

Hunddagiset erbjöd kloklippning två gånger per månad. Personalen uppgav att det gick fint till och att hundarna betedde sig lugnt under tiden. Personalen uppgav att munkorg inte användes i verksamheten. Under första delen av kontrollen visades Länsstyrelsen runt av XXXXX och XXXXX. Den nya ägaren deltog i den senare delen av kontrollen. Eftersom hen inte kunde uppge mankhöjderna på de hundarna som hölls i boxarna skulle hon skicka in dessa uppgifter senare till Länsstyrelsen.

Den nya ägaren ifrågasatte bedömningen av brist på dagsljus i boxarna, samt att det saknades personal för de 60 hundarna som ansökan omfattade. Länsstyrelsen gick igenom de djurskyddsanmälningarna som kommit in. Länsstyrelsen kom överens med nya ägaren om att skicka en kopia på anmälningarna för att hen skulle få möjlighet att bemöta dem senare.

Länsstyrelsen kommunicerade bristerna i en kontrollrapport den 10 november 2016. Länsstyrelsen upplyste även nya ägaren om att hon skulle komma in med en förteckning över mankhöjderna på de hundarna som hölls i respektive box, en kursplan för XXXXX gymnasieutbildning samt ett bemötande av inkomna djurskyddsanmälningar inklusive filmer på situationer på hunddagiset
där personalen hanterade hundarna.

Länsstyrelsen informerade om att handläggningstiden för ärendet var tre månader från det att ansökan ansågs komplett och kontrollen var utförd. Det innebar att Länsstyrelsen skulle fatta beslut i ärendet senast den 20 januari 2017. Nya ägaren skickade uppgifter och bilder via mail till Länsstyrelsen den 10 november 2016. Hen uppgav att de hade åtgärdat skaderiskerna i boxarna och vidtagit åtgärder för att förbättra dagsljuset i boxarna. Hen bifogade
Skolverkets generella beskrivning av två hundkurser som XXXXX hade deltagit i. Den nya ägaren uppgav också att de höll på med intervjuer för att anställa ytterligare en person.

Uppföljande kontroll den 18 november 2016 (dnr 282-43304-2016)
Länsstyrelsen gjorde en uppföljande kontroll den 18 november 2016. Kontrollen var föranmäld. Länsstyrelsen konstaterade att några av bristerna hade åtgärdats. Tapeten i utrymmen där hundar hölls hade målats för att vara lättare att rengöra och desinficera.

De olämpliga gallren samt de trasiga sofforna och fåtöljerna hade tagits bort. Vidare satt det skyltar med hundarnas mankhöjder vid varje box. Verksamheten uppfyllde de tillåtna minimimåtten angående boxstorlek. Länsstyrelsen konstaterade att brister kvarstod gällande bristfälligt dagsljus i boxarna. En mindre öppning hade tagits upp mellan två boxar för att den skulle räknas som en stor box. Öppningen var liten och de två boxarna kunde inte motsvara ytan i en stor box. Hundarna fick inte den stora, sammantagna ytan att röra sig på eftersom den största delen av väggen var kvar.

Länsstyrelsen uppmanade den nya ägaren om att skicka in anställningsavtal för personalen i hunddagisverksamheten.
– Detta för att vi skulle kunna bedöma om det fanns tillräckligt med personal för de 60 hundar som ansökan enligt 16 § djurskyddslagen omfattade, säger Andreas Johansson, Länsveterinär.

Komplettering med filmer tillhörande anmälan med dnr 282-33157-2016
Den 22 november 2016 kom en komplettering med filmer tillhörande den anmälan som kom in den 30 augusti 2016. Filmerna var tagna på verksamheten på Lillefots hundcenter AB. Från filmerna framgick det bland annat att en mindre hund fick sina klor klippta av anställda XXXXX och XXXXX medan den var försedd med munkorg och hölls fast på rygg av de två från personalen. Hunden hölls med bak- och framben utsträckta. Vid flera tillfällen under kloklippningen reagerade hunden kraftigt varpå personalen petade hunden i magen med klotången. När personalen släppte hunden och den reste sig tog en från personalen strypgrepp på hunden så att framtassarna lyftes från marken. Hunden hade fortfarande munkorg på sig vid det tillfället. Hunden fick ingen belöning i direkt efteråt utan personal puttade bort hunden med handen. Från filmerna framgick även att en ung hund hölls fast på rygg av anställda XXXXX en längre stund. Hunden hölls i nackskinnet/pälsen. Den försökte resa sig vid flera tillfällen men hölls kvar i nackskinnet/pälsen av personal som petade hunden i magen och drog den i tassarna.

Länsstyrelsen underrättade Den nya ägaren om bristerna i en kontrollrapport den 24 november 2016. Länsstyrelsen underrättade den nya ägaren även om att Länsstyrelsen utredde hens ansökan enligt 16 § djurskyddslagen samt om det fanns skäl att besluta om föreläggande och/eller förbud enligt 26 § samma lag. Den nya ägaren fick möjlighet att bemöta den anmälan som kom in till
Länsstyrelsen den 22 november 2016.

Länsstyrelsen uppgav att hen särskilt behövde bemöta hanteringen av hunden vid kloklippning (dokument på cd-skivan med namn MOV_0163/0164.mp4) och hanteringen av unghunden (dokument på
cd-skivan med namn MOV_0175.mp4).

Förändring av ansvarig personal
Den 6 december 2016 meddelade en i personalen XXXXX Länsstyrelsen att hen hade slutat arbeta på Lillefots hundcenter AB den 2 december 2016. Därför skulle hen inte längre stå som ansvarig för djurhållningen på ansökan enligt 16 § djurskyddslagen.

Den 13 december 2016 skickade den nya ägaren ett yttrande med bland annat följande synpunkter: Skiljeväggen mellan boxarna nummer 3 och 4 skulle tas bort för att göra hundutrymmet större. Den nya ägaren begärde en omprövning av hur mycket dagsljus som faktiskt kom in i boxarna. Hen motsatte sig att det inte skulle vara tillåtet att använda munkorg vid kloklippning. De använde bara munkorg vid kloklippning av en hund. Ägarna var medvetna om det och hade godkänt det.

Den nya ägaren ansåg att de tuffa kloklippningarna var befogade på en sådan aggressiv hund eftersom det var det enda sättet att göra det på, att en del hundar bara var så där samt att det vore vanvård att låta klorna växa in i trampdynan på hunden. Angående hanteringen av unghunden uppgav hen att unghunden hade försökt bita en personal vid en tillsägelse.
Personalen lade därför ner hunden på sidan för att den skulle lugna sig. Den nya ägaren uppgav att hunden under den perioden hade varit understimulerad i sin hemmiljö samt orolig. Hon uppgav att XXXXX hade slutat på hunddagiset.

Den 15 december 2016 kontaktade Länsstyrelsen den nya ägaren med anledning av att XXXXX som stod som en av de två djuransvariga personerna på den nya ägarens ansökan inte arbetade kvar i verksamheten. Hen uppgav att hen ansökte om XXXXX som ensam djuransvarig i verksamheten. Den nya ägaren uppgav att hen planerade att gå en hunddagiskurs efter nyår och att hen därefter skulle ansöka om att vara ansvarig för djurhållningen tillsammans med XXXXX. Länsstyrelsen påminde om att skicka in kopior på anställningsavtalen för personalen på Lillefots Hunddagis i Hammarby Sjöstad.
– Den nya ägaren lovade och uppgav att hon skulle göra det, säger Andreas Johansson, Länsveterinär.

Glada hundar som lämnat Lillefots Hundcenter. Tack Sjöstadsbladet för att ni granskar även missförhållande här i HS. Säger Ulla som inte vill vara med på bild.

Den 15 december 2016 tog Länsstyrelsen emot uppgifter från den nya ägaren om att de tänkte sätta plexiglas på delar av de boxarna som där det var dåligt dagsljusinsläpp. De skulle montera plexiglasen så att det inte blev ett akvarium. Åtgärderna skulle ske vecka 52. I början av 2017 skulle hen skicka in bilder på åtgärderna. Ännu den 18 januari 2017 har inga uppgifter om att åtgärderna är färdigställda kommit in till Länsstyrelsen.

Den 9 januari 2017 kontaktade den nya ägaren Länsstyrelsen angående dagsljuset i lokalen. Hen uppgav att hen inte tidigare förstått hur allt hängde ihop, men att hen nu hade tagit in mycket synpunkter från fackfolk och varit på studiebesök på olika hunddagis. Hen planerade att låta installera gallersektioner för hundrastgårdar istället för hela mellanväggar i den stora delen av lokalen rakt innanför entrén. Insynsskydd skulle sättas på delar av gallren. Hen trodde att ljuset skulle nå hela vägen till de bakre boxarna. I den äldre delen av lokalen, där det öppnats mellan box 3 och 4, planerade hen att låta sätta plexiglas på 1.10 m höjd för att öka ljusinsläppet. Hen trodde att det skulle räcka för att få dagsljus i den delen av lokalen.
– Vi på Länsstyrelsen uppgav att de planerade åtgärderna inte kunde bedömas innan de var utförda. Vi uppgav att det förutom dagsljuset fanns många andra delar som var viktiga för att miljön för hundar skulle vara lämplig, till exempel insyn i boxarna.

Länsstyrelsen informerade den nya ägaren om att dagsljus var en av flera brister i verksamheten, och att de övriga kvarstod. Sista beslutsdatum var den 20 januari 2017 och före det skulle hen få ett beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 18 januari 2017 beslutat att avslå Den nya ägarens ansökan enligt 16 § djurskyddslagen för verksamhet med hunddagis för 60 hundar (redaktionens notering: dnr 282-43304-2016).

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens beslut om avslag på ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen innebär att den nya ägaren inte får bedriva verksamhet med hunddagis. Som en följd av beslutet måste hen upphöra med sin verksamhet. Länsstyrelsen anser att två månader är en rimlig tid för åtgärden. Då förhållandena tyder på att bristerna fortgått en tid och det inte uppenbarligen kan antas att den nya ägaren på eget initiativ kommer att se till att avhjälpa dem finns skäl att förbjuda hen enligt ovan.

Länsstyrelsen anser att det mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet är motiverat och angeläget från djurskyddssynpunkt att meddela detta förbud. Detta för att säkerställa att en god djurskötsel och djuromsorg uppnås enligt gällande lagstiftning.

– Vad den nya ägaren har framfört i sina yttranden ger inte Länsstyrelsen anledning att göra någon annan bedömning, säger Andreas Johansson, Länsveterinär för enheten för djurskydd på Länsstyrelsen Stockholm .

Vi har försökt nå ägaren men inte fått något svar.

LILLEFOTS HUNDCENTER AB
VÄVAR JOHANS GATA 9
120 69 STOCKHOLM
Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM
Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10
stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Avslag enligt 16 § djurskyddslagen
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 16 § djurskyddslagen (1988:534) att avslå er ansökan om tillstånd för verksamhet med hunddagis för 60 hundar på adressen Vävar Johans gata 9 i Hammarby Sjöstad. Beslutet gäller från den dag det vinner laga kraft.
Den nya ägaren har möjlighet om hen inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan hen skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Vet du mer? Har du bilder? Kom ihåg att du är källskyddad. tips@sjostadsbladet.se

Vi har valt att TA BORT vår hjälp med att finna nya platser på grund av att detta ansetts ge oförtjänt reklam. Vi ber om ursäkt för detta och håller med om den kritik vi fått gällande detta.

Motivering
Tillämpliga bestämmelser
Djurskyddslag (1988:534)
Enligt 2 § ska djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Enligt 4 § ska djur hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
Enligt 5 § får djur inte överansträngas. Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret.

Enligt 6 § får djur inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna. Lag (2007:362).
Enligt 16 § ska den som yrkesmässigt eller i större omfattning bland annat håller eller föder upp sällskapsdjur ha tillstånd till verksamheten. Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten.
Enligt 26 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.
Enligt 27 § har en kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den
offentliga kontrollen i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att
1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller som berör djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för
inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.
Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som
behövs för att kontrollen skall kunna genomföras. Lag (2006:809).
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 §
djurskyddslagen för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur
(DFS 2004:5)
Enligt 4 § ska bland annat följande verksamheter med hund anses vara av större omfattning:
1. förvaring eller utfodring av 4 eller fler hundar.
Statens jordburksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och
katt (SJVFS 2008:5)
Enligt 1 kap 4 § ska inomhusutrymmen för hundar och katter vara försedda med
fönster för att släppa in dagsljus.
Enligt 2 kap 19 § ska det finnas kunnig personal tillgänglig på hunddagiset under den tid som hundar vistas där.
Enligt 2 kap 21 § får munkorg eller liknande inte användas på hunddagis eller
hundpensionat annat än tillfälligt vid behandling av skador eller liknande.
Enligt 2 kap 22 § ska en person som driver ett hunddagis eller hundpensionat ha
utbildning på hundar eller motsvarande erfarenhet.
Utbildningen ska innehålla:
1. Hundens beteendebehov och etologi
2. Problemhundar och problemhundägare
3. Stress hos hund
4. Smittspridning
5. Djurskyddslagstiftningen
6. Raskunskap
7. Enklare hundsjukvård
8. Praktik