Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om upprustning av och utvidgad parkmiljö i Hammarby Sjöstad. I medborgarförslaget föreslås att kvarteren runt Sjöstadsskolan ska upprustas för ökad aktivitet och lekmöjligheter för barn. Det framhålls att antalet boende i kvarteren runt Sjöstadsskolan växer kraftigt och att alla lekytor utnyttjas maximalt på dagarna. Förslagsställaren önskar en översyn av områdets markparkeringar i syfte att utvidga skolgården, alternativt för att skapa fler mindre lekplatser längs gång- och cykelbanan vid Fryshuset, Heliosparken samt Kulturama.

Arkivbild: The Village byggs här.

Förvaltningen håller med förslagsställaren att det är trångt och snålt med lekytor för alla de barn som nu bor och går i förskola eller skola i kvarteren runt Sjöstadsskolan. Den stadsmässiga gestaltning som gjordes vid planeringen av Hammarby sjöstad ger dock ramarna för vad som ryms i stadsmiljön. I området pågår nu byggandet av ett nytt bostadsområde i kvarteren Påsen och Godsvagnen m.m., innehållande cirka 750 lägenheter och 2 förskolor. I samband med genomförande av detta projekt kommer parkstråket Heliosgången att ses över och dess lekplatser och lekytor omgestaltas och förändras.

Detta innebär att det inte finns möjlighet för förvaltningen att i nuläget planera för nya lekytor. Vad gäller den markparkering som finns i området, inom kv Godsfinkan, ligger den på fastighetsmark och är alltså inte åtkomlig för att göra om till lekplats.

Inbjudan till nämndsammanträde torsdagen den 6 april, kl. 18.00
 
Södermalms stadsdelsförvaltning har utrett medborgarförslaget. Stadsdelsnämnden bjuder härmed in till sammanträde där medborgarförslaget kommer att behandlas. Sammanträdet äger rum på Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25, plan 8, Linnésalen. Under den öppna delen av sammanträdet kan allmänheten ställa frågor om de ärenden som nämnden ska fatta beslut om. Under beslutsdelen har allmänheten däremot ingen yttranderätt.