Utredningsbeslut taget för Sjöstadshöjden

Beslutet innebär att en utredning genomförs för se över förutsättningarna att överdäcka Hammarbyvägen. Genom att lägga genomfartstrafik och transporter med farligt gods i tunnel och en gata över kan en mer stadsmässig miljö skapas. Det nya området Sjöstadshöjden skulle kunna omfatta både bostäder och verksamheter. Hammarbyvägen ligger på gränsen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden.
Ett antal frågor behöver utredas vidare innan beslut om överdäckning kan fattas.

• Omledningsväg för Södra Länken och farligt gods
• Topografiska förutsättningar (höjdförutsättningar)
• Struktur exploatering (förhållandet till befintlig bebyggelse)
• Befintliga anläggningar (nuvarande lokaler under marken)
• Planer och tillstånd (tidplaner och godkännande beroende av andra parter)

Utredningen beräknas ta ett år och därefter kan ett inriktningsbeslut tas av exploateringsnämnden och projektet sättas igång. Genomförande planeras 019-2023, och byggstart preliminärt år 2024.

Stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen ligger inom det område som i översiktsplanen pekas ut som centrala stadens utvidgning. Översiktsplanens inriktning är att ta tillvara det centrala läget och planera för en tät, sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö.

Varför?
Hammarbyhöjden och Björkhagen är populära bostadsområden och det finns ett
stort intresse av att komplettera stadsdelarna med nya bostäder. Skarpnäcks
stadsdelsnämnd har tidigare lyft fram behovet av ett program för området och
stadsbyggnadsnämnden ställde sig då positiv till att påbörja ett programarbete.

Vad?
Programförslaget innebär att stadsdelarna förtätas med mellan 2100 och 2600 nya bostäder. Bostäderna koncentreras på tre platser, överdäckning av Hammarbyvägen, i Hammarbyskogen och i västra Nytorps gärde.

Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp om stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen, och ta tillvara dess potential för att skapa nya bostäder i Stockholm. De frågor som studerats var:
1. Kopplingen till Hammarby Sjöstad
2. Utveckling av Nytorps gärde som grön målpunkt i söderort
3. Stadsdelarnas förtätningspotential och utvecklingsbehov
4. Kopplingen till Söderstaden

Vem?
Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Enskede/Årsta/Vantörs stadsdelsförvaltning, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar.

När?
Projektet inleddes med Start-PM som godkändes i stadsbyggnadsnämnden 7 februari 2013. Tidig dialog hölls 14 maj 2013. Programsamråd genomfördes 6 maj till 29 augusti 2014. Stadens dialogpaviljong stod under samrådstiden uppställd i Björkhagen och Hammarbyhöjden i sex dagar. Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om samrådsredogörelse och fortsatt inriktning på programmet 11 juni 2015, med ett antal nya uppdrag. Uppdragen ska redovisas för stadsbyggnadsnämnden under våren 2016. Utredningsbeslut för Sjöstadshöjden antogs av exploateringsnämnden 10 mars 2016. Vad tycker du bra eller dåligt?

Tidigare artikel från lokaltidningen, året var 2012. Intervju med Michael Cocozza från Botrygg som tagit fram ett förslag på överdäckning.

Länk: http://www.botrygg.se/…/1105_hammarbyvagen_Sjostadbladet.pdf

Visionsbild Sjöstadshöjden från programförslaget Hammarbyhöjden och Björkhagen. Illustration Towatt arkitekter.